تبعات «قانون قیصر» بر روند بازسازی سوریه

همزمان با وارد شدن «قانون قیصر» به فاز اجرایی و اعمال سلسله تحریم‌های سنگین امریکا علیه سوریه و دیگر طرف‌های حامی آن، نظام سوریه و همپیمانان آن وارد مرحله جدیدی از تقابل با ایالات متحده امریکا شده‌اند.