«سلیم عیاش»، متهم قتل رفیق الحریری به 5 بار حبس ابد محکوم شد

دادگاه بین المللی ویژه لبنان، متهم اصلی قتل رفیق الحریری را به 5 بار حبس ابد محکوم کرد.