تظاهرات در بابل و بصره پس از سرکوب تظاهرات کنندگان در الناصریه

استان های بابل و بصره پس از سرکوب تظاهرات کنندگان در استان ذی قار و در واکنش به این اقدامات، شاهد تظاهرات مجدد تظاهرات کنندگان بود.