پیامدهای احتمالی اقدام امریکا در «تروریستی خواندن انصار الله» در یمن

اقدام امریکا در درج نام انصار الله یمن در فهرست گروه های تروریستی، پیامدهای فاجعه باری دارد که نه تنها به بهبود وضعیت یمن کمک نمی کند بلکه باعث وخامت اوضاع در یمن می شود.