از «چگوارای عرب» تا «احمد ابوالغیط»؛ چه کسانی دبیران کل اتحادیه عرب بودند؟

دولت مصر امروز رسما «احمد ابوالغیط» را برای یک دوره پنج ساله دیگر برای تصدی دبیرکلی اتحادیه عرب نامزد کرد.