جنگ اقتصادی داعش با عراقی‌ها با حمله به خطوط انتقال برق

داعش برای انتقام بخش حساسی را هدف قرار می دهد که آن خدمات است و در واقع جنگ اقتصادی علیه عراقی ها آغاز کرده است.