«احمد الکنانی»، قاتل هشام الهاشمی کیست؟

«احمد الکنانی»، در اعترافاتی که تلویزیون رسمی عراق پخش کرد، به بیان جزئیات ترور «هشام الهاشمی» پرداخت.