صحنه انتخابات در استان بابل عراق: نامزدی فرزندان به جای پدران

قانون انتخابات جدید عراق استان بابل را به 4 دایره انتخاباتی تقسیم کرده که سه تای آنها 4 کرسی و چهارمی 5 کرسی دارند.