بازیگران جنگ 7 ساله یمن

بازیگران و طرف های جنگ داخلی در یمن هر کدام به دنبال تحقق اهداف خاص خود هستند و به نظر می رسد پایان دادن به جنگ یمن با توجه به این مساله سخت باشد.