اردوگاه الهول؛ یک بمب ساعتی

عراق، اردوگاه الهول سوریه را که به مرزهای این کشور نزدیک است، یک بمب ساعتی می‌خواند و خواستار بازگشت آوارگان این اردوگاه به کشورهایشان است.