امیر کویت، «احمد عبدالله الصباح» را مکلف به تشکیل دولت کرد

امیر کویت، احمد عبدالله الاحمد الصباح، را به تشکیل دولت جدید کویت مکلف کرد.