1401-08-29
اکوادور🇪🇨 2 قطر 🇶🇦 0
1401-08-30
هلند🇳🇱 2 سنگال🇸🇳 0
1401-09-04
سنگال🇸🇳 3 قطر 🇶🇦 1
اکوادور🇪🇨 1 هلند🇳🇱 1
1401-09-08
سنگال🇸🇳 -⚽- اکوادور🇪🇨 18:30
قطر🇶🇦 -⚽- هلند🇳🇱 18:30

1401-08-30
انگلیس🇬🇧 6 ایران🇮🇷 2
امریکا🇺🇸 1 ولز🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1
1401-09-04
ایران🇮🇷 2 ولز🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 0
انگلیس🇬🇧 0 امریکا🇺🇸 0
1401-09-08
ایران🇮🇷 -⚽- امریکا🇺🇸 22:30
انگلیس🇬🇧 -⚽- ولز🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 22:30

1401-09-01
آرژانتین🇦🇷 1 عربستان🇸🇦 2
مکزیک🇲🇽 0 لهستان🇵🇱 0
1401-09-05
لهستان🇵🇱 -⚽- عربستان🇸🇦 16:30
آرژانتین🇦🇷 -⚽- مکزیک🇲🇽 22:30
1401-09-09
لهستان🇵🇱 -⚽- آرژانتین🇦🇷 22:30
عربستان🇸🇦 -⚽- مکزیک🇲🇽 22:30

1401-09-01
دانمارک🇩🇰 0 تونس🇹🇳 0
فرانسه🇫🇷 4 استرالیا🇦🇺 1
1401-09-05
تونس🇹🇳 0 استرالیا🇦🇺 1
فرانسه🇫🇷 -⚽- دانمارک🇩🇰 19:30
1401-09-09
تونس🇹🇳 -⚽- فرانسه🇫🇷 18:30
استرالیا🇦🇺 -⚽- دانمارک🇩🇰 18:30

1401-09-02
آلمان🇩🇪 1 ژاپن🇯🇵 2
اسپانیا🇪🇸 7 کاستاریکا🇨🇷 0
1401-09-06
ژاپن🇯🇵 -⚽- کاستاریکا🇨🇷 13:30
اسپانیا🇪🇸 -⚽- آلمان🇩🇪 22:30
1401-09-10
ژاپن🇯🇵 -⚽- اسپانیا🇪🇸 22:30
کاستاریکا🇨🇷 -⚽- آلمان🇩🇪 22:30

1401-09-02
مراکش🇲🇦 0 کرواسی🇭🇷 0
بلژیک🇧🇪 1 کانادا🇨🇦 0
1401-09-06
بلژیک🇧🇪 -⚽- مراکش🇲🇦 16:30
کرواسی🇭🇷 -⚽- کانادا🇨🇦 19:30
1401-09-10
بلژیک🇧🇪 -⚽- کرواسی🇭🇷 18:30
کانادا🇨🇦 -⚽- مراکش🇲🇦 18:30

1401-09-03
سوئیس🇨🇭 1 کامرون🇨🇲 0
برزیل🇧🇷 2 صربستان🇷🇸 0
1401-09-07
کامرون🇨🇲 -⚽- صربستان🇷🇸 13:30
برزیل🇧🇷 -⚽- سوئیس🇨🇭 19:30
1401-09-11
کامرون🇨🇲 -⚽- برزیل🇧🇷 22:30
صربستان🇷🇸 -⚽- سوئیس🇨🇭 22:30

1401-09-03
اروگوئه🇺🇾 0 کره جنوبی🇰🇷 0
پرتغال🇵🇹 3 غنا🇬🇭 2
1401-09-07
کره جنوبی🇰🇷 -⚽- غنا🇬🇭 16:30
پرتغال🇵🇹 -⚽- اروگوئه🇺🇾 22:30
1401-09-11
کره جنوبی🇰🇷 -⚽- پرتغال🇵🇹 18:30
غنا🇬🇭 -⚽- اروگوئه🇺🇾 18:30
گروه A گروه B گروه C گروه D گروه E گروه F گروه G گروه H
هلند🇳🇱 4 انگلیس🇬🇧 4 عربستان🇸🇦 4 فرانسه🇫🇷 3 اسپانیا🇪🇸 3 بلژیک🇧🇪 3 برزیل🇧🇷 3 پرتغال🇵🇹 3
اکوادور🇪🇨 4 ایران🇮🇷 3 لهستان🇵🇱 1 استرالیا🇦🇺 3 ژاپن🇯🇵 3 کرواسی🇭🇷 1 سوئیس🇨🇭 3 کره جنوبی🇰🇷 1
سنگال🇸🇳 3 امریکا🇺🇸 2 مکزیک🇲🇽 1 دانمارک🇩🇰 1 آلمان🇩🇪 0 مراکش🇲🇦 1 کامرون🇨🇲 0 اروگوئه🇺🇾 1
قطر 🇶🇦 0 ولز🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1 آرژانتین🇦🇷 0 تونس🇹🇳 1 کاستاریکا🇨🇷 0 کانادا🇨🇦 0  صربستان🇷🇸 0 غنا🇬🇭 0
دکمه بازگشت به بالا