1401-08-29
اکوادور🇪🇨 2 قطر 🇶🇦 0
1401-08-30
هلند🇳🇱 2 سنگال🇸🇳 0
1401-09-04
سنگال🇸🇳 3 قطر 🇶🇦 1
اکوادور🇪🇨 1 هلند🇳🇱 1
1401-09-08
سنگال🇸🇳 2 اکوادور🇪🇨 1
قطر🇶🇦 0 هلند🇳🇱 2

1401-08-30
انگلیس🇬🇧 6 ایران🇮🇷 2
امریکا🇺🇸 1 ولز🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1
1401-09-04
ایران🇮🇷 2 ولز🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 0
انگلیس🇬🇧 0 امریکا🇺🇸 0
1401-09-08
ایران🇮🇷 0 امریکا🇺🇸 1
انگلیس🇬🇧 3 ولز🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 0

1401-09-01
آرژانتین🇦🇷 1 عربستان🇸🇦 2
مکزیک🇲🇽 0 لهستان🇵🇱 0
1401-09-05
لهستان🇵🇱 2 عربستان🇸🇦 0
آرژانتین🇦🇷 2 مکزیک🇲🇽 0
1401-09-09
لهستان🇵🇱 0 آرژانتین🇦🇷 2
عربستان🇸🇦 1 مکزیک🇲🇽 2

1401-09-01
دانمارک🇩🇰 0 تونس🇹🇳 0
فرانسه🇫🇷 4 استرالیا🇦🇺 1
1401-09-05
تونس🇹🇳 0 استرالیا🇦🇺 1
فرانسه🇫🇷 2 دانمارک🇩🇰 1
1401-09-09
تونس🇹🇳 1 فرانسه🇫🇷 0
استرالیا🇦🇺 1 دانمارک🇩🇰 0

1401-09-02
آلمان🇩🇪 1 ژاپن🇯🇵 2
اسپانیا🇪🇸 7 کاستاریکا🇨🇷 0
1401-09-06
ژاپن🇯🇵 0 کاستاریکا🇨🇷 1
اسپانیا🇪🇸 1 آلمان🇩🇪 1
1401-09-10
ژاپن🇯🇵 2 اسپانیا🇪🇸 1
کاستاریکا🇨🇷 2 آلمان🇩🇪 4

1401-09-02
مراکش🇲🇦 0 کرواسی🇭🇷 0
بلژیک🇧🇪 1 کانادا🇨🇦 0
1401-09-06
بلژیک🇧🇪 0 مراکش🇲🇦 2
کرواسی🇭🇷 4 کانادا🇨🇦 1
1401-09-10
بلژیک🇧🇪 0 کرواسی🇭🇷 0
کانادا🇨🇦 1 مراکش🇲🇦 2

1401-09-03
سوئیس🇨🇭 1 کامرون🇨🇲 0
برزیل🇧🇷 2 صربستان🇷🇸 0
1401-09-07
کامرون🇨🇲 3 صربستان🇷🇸 3
برزیل🇧🇷 1 سوئیس🇨🇭 0
1401-09-11
کامرون🇨🇲 1 برزیل🇧🇷 0
صربستان🇷🇸 2 سوئیس🇨🇭 3

1401-09-03
اروگوئه🇺🇾 0 کره جنوبی🇰🇷 0
پرتغال🇵🇹 3 غنا🇬🇭 2
1401-09-07
کره جنوبی🇰🇷 2 غنا🇬🇭 3
پرتغال🇵🇹 2 اروگوئه🇺🇾 0
1401-09-11
کره جنوبی🇰🇷 2 پرتغال🇵🇹 1
غنا🇬🇭 0 اروگوئه🇺🇾 2
گروه A گروه B
هلند🇳🇱 7 انگلیس🇬🇧 7
سنگال🇸🇳 6 امریکا🇺🇸 5
اکوادور🇪🇨 4 ایران🇮🇷 3
قطر 🇶🇦 0 ولز🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1
گروه C گروه D
آرژانتین🇦🇷 6 فرانسه🇫🇷 6
لهستان🇵🇱4 استرالیا🇦🇺 6
مکزیک🇲🇽 4 تونس🇹🇳 4
عربستان🇸🇦 3 دانمارک🇩🇰 1
گروه E گروه F
ژاپن🇯🇵 6 مراکش🇲🇦 7
اسپانیا🇪🇸 4 کرواسی🇭🇷 5
آلمان🇩🇪 4
بلژیک🇧🇪 4
کاستاریکا🇨🇷 3 کانادا🇨🇦 0
گروه G گروه H
برزیل🇧🇷 6 پرتغال🇵🇹 6
سوئیس🇨🇭 6 کره جنوبی🇰🇷 4
کامرون🇨🇲 4 اروگوئه🇺🇾 4
صربستان🇷🇸 1 غنا 🇬🇭 3
دکمه بازگشت به بالا