سوالات و شبهاتی بر سر انتخاب «محمد توفیق علاوی»

شیوه انتخاب محمد توفیق علاوی در سایه استمرار تظاهرات علیه او شبهات و سوالات بسیاری را به وجود آورده است.