ادامه اختلافات در اتحادیه میهنی/ لاهور شیخ جنکی تحت فشار برای ترک اقلیم کردستان

بافل طالبانی تاکید کردە کە لاهور شیخ جنگی باید طی یک هفتە استعفای خود را بە شورای رهبری اتحادیە میهنی تحویل دادە و اقلیم کردستان را برای همیشە ترک کند.

میدل ایست نیوز: در فصل تازه ای از اختلافات میان سران اتحادیه میهنی کردستان، لاهور شیخ جنگی که تا چندی پیش رئیس مشترک اتحادیە میهنی کردستان خوانده می شد، اعلام کرد کە تصمیم گرفتە شدە، با اعمال فشار نیروهای نظامی وی را ناچار بە ترک اقلیم کردستان کنند.

او در پیامی از تشدید اختلافات داخلی در این حزب و افزایش فشارها بر خود، خبر دادە و اعلام کرد کە در این اختلافات برای حفظ امنیت در سلیمانیە و اقلیم کردستان، خویشتنداری بسیاری از خود نشان دادە و ضمن اینکە وقایع 8 جولای و تغییرات در ریاست نهادهای امنیتی و نظامی حزب را توطئە خواندە تاکید کردە کە سعی داشتە این اختلافات از طریق سازوکارهای حزبی حل شود و در این راستا حاضر شدە اختیارات خود را بە صورت موقتی بە بافل طالبانی واگذار کند مشروط بر اینکە کمیتە تحقیقی در حزب برای بررسی صحت و سقم اتهاماتی کە علیە وی مطرح شدە، تشکیل شود.

«بافل طالبانی» خود را رئیس اتحاد میهنی کردستان معرفی کرد

وی در ادامە آوردە کە بە نظر می رسد از تشکیل این کمیتە تحقیق ممانعت بە عمل آمدە و بە دلیل این ممانعت ها حزب وی نتوانستە کمیتە را تشکیل دهد و بە همین دلیل وی پس از ناامید شدن از دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، تصمیم گرفتە بە دادگاه سلیمانیە رجوع و درخواست کند کە دادگاه این اتهامات را بررسی کند.

وی با اشارە بە اینکە اگر مطمئن بود، مشکل مردم و ریشە کن کردن فساد با کنارە گیری وی و دور شدنش از اقلیم، حل می شد، از مدت ها پیش این کار را می کرد؛ هشدار دادە توطئە ای کە اکنون در جریان است بسیار خطرناک تر از چیزی است کە گفتە می شود.

لاهور شیخ جنگی در این پیام، خطاب بە اعضا و کادرها و طرفداران مردمی اتحادیە میهنی اعلام کردە کە بە وی گفتە شدە باید اقلیم کردستان را ترک کند. در غیر این صورت به نظر می رسد کە تصمیم گرفتە شدە، با بە کار گیری نیروهای دولتی بە خانە وی حملە شدە و ناچار بە ترک اقلیم شود، اما او تصمیم گرفتە کە مانند ستونی در اقلیم باقی بماند و با توطئە ها مقابلە کند و آنچە را در توان دارد با کمک حامیان خود برای خروج از وضعیتی کە اقلیم در آن گرفتار آمدە، بە کار گیرد.

همزمان صفحات مجازی وابستە بە اتحادیە میهنی در شبکە های اجتماعی اقلیم کردستان گزارش دادند کە بافل طالبانی، رئیس مشترک اتحادیە میهنی، فرمان خروج لاهور شیخ جنگی دیگر رئیس مشترک حزب و پسر عموی خود را از اقلیم کردستان، صادر کردە است.

بر اساس اخبار منتشرە، بافل طالبانی تاکید کردە کە لاهور شیخ جنگی باید تمامی افرادی را کە حکم دستگیری آنان از سوی دادگاه صادر شدە، تسلیم کند و طی یک هفتە استعفای خود را بە شورای رهبری اتحادیە میهنی تحویل دهد و اقلیم کردستان را برای همیشە ترک کند.

همچنین اعلام شدە کە بافل طالبانی تهدید کردە کە اگر آنچە را درخواست کردە، طی یک هفتە انجام نشود، همه مدارک بە دادگاه تحویل دادە شدە و لاهور شیخ جنگی دستگیر می شود.

ما را در تلگرام دنبال کنید ما را در تلگرام دنبال کنید
منبع
کردپرس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا